ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΣΤΑΔΙΟΥ

Ποιοι είμαστε

Ἱστορικό καί περιγραφή τοῦ Ναοῦ

Ὁ Να­ός μας τι­μᾶ­ται ἐπ’ὀνόμα­τι τοῦ Ἁ­γί­ου Σπυρί­δω­νος τοῦ Θαυ­μα­τουρ­γοῦ. Ὁ Ἅ­γι­ος Σπυ­ρίδων ἔζη­σε στά τέ­λη τοῦ 3ου καί στίς ἀρ­χές τοῦ 4ου αἰῶ­να μ.Χ. καί ἐ­κοι­μή­θη τό ἔ­τος 348 μ.Χ.  Ἦ­ταν ἐπίσκο­πος στήν Τρι­μυ­θοῦ­ντα τῆς Κύ­πρου καί ἔ­λα­βε μέ­ρος στήν Α´  Οἰ­κου­με­νι­κή Σύ­νο­δο τῆς Νι­καί­ας τό 325 μ.Χ. Τό ἱ­ε­ρό λεί­ψα­νό του βρί­σκε­ται ἄ­φθαρ­το στήν Κέρ­κυ­ρα. Στόν Ναό μας φυλάσσεται ἐμβάδα τοῦ Ἁγίου.

Ὁ Να­ός μας φέ­ρει τόν τίτ­λο «Ἅ­γι­ος Σπυ­ρί­δων Στα­δί­ου ἤ Παγκρα­τί­ου», ἐ­πει­δή βρί­σκε­ται κο­ντά στό καλ­λι­μάρ­μα­νο Στά­δι­ο καί στήν πε­ρι­ο­χή τοῦ Παγκρατί­ου. Σέ πα­λαι­ά ἔγ­γ­ρα­φα ἀ­να­φέ­ρε­ται ὡς Ἅ­γι­ος Σπυ­ρί­δων Βα­τρα­χο­νη­σί­ου, δι­ό­τι αὐ­τό ἦ­ταν τό ὄ­νο­μα τῆς περι­ο­χῆς μέχρι τίς πρῶ­τες δε­κα­ε­τί­ες τοῦ 20ου αἰ­ῶ­να. Ἄλλα ὀνόματα τοῦ Παγκρατίου ἦταν «Βατραχονῆσι» καί «Καφέ τσουράπι».

Ὁ Ναός θε­με­λι­ώ­θη­κε τό ἔ­τος 1903, στήν ἴ­δι­α θέ­ση πού προηγου­μέ­νως ὑ­πῆρ­χε μι­κρός να­ός στό ὄ­νο­μα τοῦ Ἁ­γί­ου. Τό συμβόλαιο μέ τό ὁποῖο παραχωρεῖται τό οἰκόπεδο γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ, συνταγμένο τό ἔτος 1871, δωρίζεται γιά χτιστεῖ Ναός τοῦ «Ἁγίου Σπυρίδωνος Βατραχονησίου». Ὁ Ναός εἶναι τρίκλιτος. Τό δεξιό κλίτος εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Ἀντωνιο, πιθανῶς διότι προϋπῆρχε πλησίον καί ναός στό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ὡς προκύπτει ἀπό σημειθώσεις ἐπάνω στά παλαιά Μηναῖα τοῦ Ναοῦ. Τό δεξιό κλίτος εἶναι ἀφιερωμένο στούς Ἁγίου Ἀναργυρους Κοσμᾶ καί Δαμιανό.

Ὅ­πως προ­κύ­πτει ἀ­πό τό ἀρ­χεῖ­ο τοῦ Να­οῦ τά σχέδι­ά του ξεκίνη­σαν ἀ­πό τόν πε­ρί­φη­μο ἀρχιτέκτονα Τσίλ­λερ, ὅμως στή συνέχει­α τρο­πο­ποι­ή­θη­καν πολ­λές φο­ρές μέ­χρι τήν ὁ­λο­κλήρω­σή του. Αὐ­τό ὀ­φεί­λε­ται στό γε­γο­νός ὅ­τι ἡ ἀνοικοδόμη­ση τοῦ ναοῦ συνέπεσε μέ τήν πε­ρί­ο­δο με­τα­ξύ τῶν δύ­ο Παγκοσμίων πο­λέ­μων καί συ­νή­ντη­σε με­γά­λες οἰ­κο­νο­μι­κές δυσκολίες. Τό κτίρι­ο ὑ­πέ­στη ἀρκετές τα­λαι­πω­ρί­ες κα­τά τήν περίοδο τοῦ ἐμ­φυ­λί­ου πο­λέ­μου. Ἡ τε­λευ­ταί­α ἀ­να­καί­νι­ση τοῦ Να­οῦ ἔγι­νε με­τα­ξύ 1985 καί 1990, μέ τήν ἐ­πι­σκευ­ή τοῦ Να­οῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κά καί ἐσωτε­ρι­κά μέ τήν μαρμαρώστρωση τοῦ δα­πέ­δου καί τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἁγιογραφίας του. Ἡ ἐνοριακή αἴθουσα καί οἱ βοηθητικοί χῶροι κατασκευάσθηκαν τό ἔτος 1961.

Ὁ ρυθμός τοῦ Ναοῦ εἶ­ναι Βυ­ζα­ντι­νός με­τά τρούλ­λου καί καλύ­πτει ἐ­πι­φά­νει­α 466 τ.μ. πε­ρί­που. Τό ὑ­ψη­λό­τε­ρο μέ­ρος τοῦ τρούλ­λου του ἀ­πέ­χει ἀ­πό τήν ἐ­πι­φά­νει­α τῆς γῆς 25 μέ­τρα. Ἡ ἁγιογρα­φί­α τοῦ να­οῦ ξε­κί­νη­σε στήν δε­κα­ε­τί­α τοῦ 1950 μέ τόν ἁγιογρά­φο Κων­στα­ντί­νο Κό­τση καί ὁ­λο­κλη­ρώ­θη­κε στήν δε­κα­ε­τί­α τοῦ 1990 μέ τούς ἁ­γι­ο­γρά­φους Πα­να­γι­ώ­τη καί Ἀ­λέ­ξαν­δρο Μπά­τα, πα­τέ­ρα καί υἱ­ό ἀ­ντι­στοί­χως.

Ὁ πληθυσμός τῆς Ἐνορίας μας εἶναι περίπου 20.000 κάτοικοι, μεταξύ τῶν ὁποίων ἕνα ποσοστό 10% περίπου εἶναι ἀλλοδαποί διαφόρων ἐθνικοτήτων.

 

Δραστηριότητα

Στόν Ναό διακονοῦν σήμερα τρεῖς Ἐφημέριοι, δύο ἱεροψάλτες μέ πολυμελῆ χορωδία, τέσσερις Ἐπίτροποι, ἑπτά συνεργάτριες τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, δύο Κατηχητές καί ἕνας νεωκόρος. Ἡ χορωδία ἀκολουθεῖ τήν παράδοση Σακελλαρίδη.

Ὁ Ναός διοικεῖται ἀπό πενταμελές Ἐκκλησιαστικό Συμβού-λιο, μέ πρόεδρο ἕναν Ἐφημέριο καί τέσσερα λαϊκά μέλη.

Παράλληλα, γιά τό φιλανθρωπικό ἔργο, ὑπάρχει τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, μέ πρόεδρο ἕνα Ἐφημέριο καί ἑπτά λαϊκά μέλη.

Τέλος, γιά τόν Τομέα Νεότητος εἶναι ὑπεύθυνο τό Συμβούλιο Νεότητος, μέ πρόεδρο ἄλλον Ἐφημέριο καί τέσσερα λαϊκά μέλη.

Ἐκτός ἀπό τίς κατανυκτικές Θεῖες Λειτουργίες, τίς λοιπές Ἀκολουθίες καί τό θεῖο κήρυγμα, ἡ Ἐνορία μας ἔχει ἕνα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριότητος.

  • Ἔχει καθημερινό πρόγραμμα Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.
  • Διατηρεῖ Κατηχητικό Σχολεῖο.
  • Λειτουργεῖ Κέντρο Νεότητος, στήν ὁδό Παυσανίου 8 καί Ἀρριανοῦ,ὅπου οἱ νέοι διδάσκονται, ἐκτός ἀπό τήν κατήχηση, παραδοσιακούς ἑλληνικούς χορούς καί μουσική. Ἐπίσης διοργανώνονται ἑορτές καί εὐκαιρίες ἀνα-ψυχῆς τῶν νέων.
  • Λειτουργεῖ, στήν ὁδό Ἀρκτίνου 22-Παγκράτι, σύγχρονο πενταόροφο Γηροκομεῖο 20 θέσεων γιά τήν περίθαλψη μοναχικῶν γερόντων, στήν πλειοψηφία τους ἀπόρων.
  • Ἔχει Κέντρο Ἐνοριακῆς Ἀγάπης, στήν ὁδό Ἀρριανοῦ 2-4-Παγκράτι, στό ὁποῖο σιτίζονται καθη-μερινά περί τά 50 ἄτομα.
  • Συμπαρίσταται σέ ἀναξιοπαθοῦντες καί ἐνδεεῖς ἐνορίτες μέ ἠθική, ἰατρική καί οἰκονομική βοήθεια.

 

Ἡ Ἐ­νο­ρί­α μας, ἡ ὁποία βρί­σκε­ται στό κέ­ντρο τῆς πό­λε­ως τῶν Ἀ­θη­νῶν, ἀ­ντι­με­τω­πί­ζει ὅ­λες τίς δυ­σκο­λί­ες πού συ­να­ντοῦν οἱ Ἐνο­ρί­ες πού λει­τουρ­γοῦν μέ­σα σέ με­γά­λα ἀ­στι­κά κέ­ντρα, μέ τά κυ­κλο­φο­ρι­α­κά προ­βλή­μα­τα, τήν ἀ­πο­ξέ­νω­ση τῶν ἀν­θρώ­πων μετα­ξύ τους, τά πολ­λά προ­βλή­μα­τα δι­α­βι­ώ­σε­ως κλπ.  Ὅ­μως, ἡ Ἐνο­ρί­α μας ἐ­ξα­κο­λου­θεῖ νά συ­μπα­ρί­στα­ται μέ ὅ­λες τίς δυ­νά­μεις της στά προ­βλή­μα­τα τῶν Ἐ­νο­ρι­τῶν μας καί νά δι­α­τη­ρεῖ τήν ἱστο­ρι­κή καί πνευματική ἀκτινοβολία της, τήν ζω­ντά­νι­α της, τήν ὀμορφι­ά της καί πά­νω ἀ­π’ὅ­λα νά δί­νει τήν Ὀρ­θό­δο­ξη μαρ­τυ­ρί­α της στόν σύγ­χρο­νο κό­σμο μέ πολ­λή ἀ­γά­πη πρός τόν ἄν­θρω­πο καί βα­θει­ά πί­στη στόν Θε­ό.

 

Σᾶς εὐχόμαστε ἡ Χάρις καί ἡ Εὐλογία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά σᾶς συνοδεύουν πάντοτε καί ὁ Θαυματουργός Ἅγιος Σπυρίδων νά εἶναι προστάτης καί βοηθός σας.

Φωτογραφικό Υλικό

« από 2 »